Poskytování sociálních služeb v ČR je upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Sociální služby nabízejí pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci ve formě, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální lidské potřeby a současně posiluje schopnost sociálního začleňování každého jednotlivce do společnosti v jeho přirozeném sociálním prostředí.

Zákon o sociálních sužbách nabízí následující zásadní nástroje:

 • každému garantuje bezplatné sociální poradenství
 • z pestré nabídky sociálních služeb si každý může vybrat dle svého uvážení, finančních možností či dalších individuálních preferencí
 • lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, je poskytována sociální dávka – příspěvek na péči
 • zákon garantuje, že poskytované služby budou bezpečné, profesionální a přizpůsobené potřebám lidí
 • zákon také vytváří prostor pro spoluúčast lidí na procesech rozhodování o rozsahu, druzích a dostupnosti sociálních služeb v jejich obci či kraji

Kdy lidé potřebují sociální služby?

Každý z nás se dostává během svého života do obtížných situací. Některé z nich nedokážeme řešit bez pomoci někoho druhého. V této chvíli pak člověk může potřebovat sociální službu. Takové situace mohou být, jak ukazují následující příklady, velmi rozmanité:

 • člověku činí potíže běžné činnosti, které přináší každodenní život, nezvládá práce v domácnosti, nezvládá připravit si jídlo, potřebuje pomoci vstát z postele, umýt se, obléci se, potřebuje pomoci s nákupem nebo doprovodit k lékaři
 • má těžkosti v partnerském nebo rodinném soužití nebo se nedovede bránit násilí v rodině a potřebuje pomoc, aby se domohl svých práv a zájmů
 • je bez přístřeší a nemá možnost se umýt, potřebuje pomoc, aby si mohl obstarat samostatné bydlení
 • prožil mimořádně obtížnou či traumatizující situaci svého života (úmrtí blízkého člověka, hromadné neštěstí) a potřebuje okamžitou podporu a zájem druhého člověka, prostředí bezpečí a porozumění
 • rodiče mají těžkosti s výchovou svých dětí nebo s péčí o ně, potřebují podporu, aby mohli vytvořit dětem domov a umožnit jim optimální rozvoj
 • člověk zkouší nebo užívá návykové látky nebo se pohybuje v rizikovém prostředí a potřebuje podporu a pomoc, aby mohl přestat s rizikovým chováním
 • člověk se dostal do konfliktu se zákonem a po odpykání trestu se může ocitnout ve spirále, která mu nedovolí řešit běžné problémy jinak než zase konfliktem, s odbornou pomocí se může vrátit do společnosti