INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů :
Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace, Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa
IČO: 72745339

e-mail: skalova@ssmcl.cz

ID datové schránky : 27rk7xc

Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

JUDr. Stanislav Cenek

e-mail: dpo@mucl.cz
stanislav.cenek@gmail.com

ID datové schránky : bftxfxj

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tzv. „subjekt údajů“); přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Správce osobních údajů v souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, provedl k 25. 5. 2018 důslednou kontrolu všech osobních údajů, které zpracováváme. Osobní údaje zpracováváme z důvodu:
– splnění právních povinností podle platné právní úpravy nebo ve veřejném zájmu
– na základě uzavřených smluv, kde je naše organizace smluvní stranou,
– z důvodů našeho oprávněného zájmu.
V jiných případech činíme výjimečně výhradně s písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů našich klientů, zaměstnanců a ostatních fyzických osob jejichž osobní údaje zpracováváme.
Osobní údaje ( dále jen OÚ) zpracováváme v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a související právní úpravy a z uzavřených smluv o poskytování sociálních a ubytovacích služeb, stejně jako v rozsahu právních povinností zaměstnavatele podle zákoníku práce a ostatní právní úpravy zejména občanského zákoníku.
Ostatní osobní údaje zpracováváme rovněž v přiměřeném rozsahu na základě oprávněného zájmu organizace jako Správce. Správce Vás dále informuje že přiměřeně a v nezbytném rozsahu zpracovává osobní údaje v oprávněném zájmu ve veřejných prostorách objektů, kde poskytuje své sociální služby a ubytovací služby a na základě souhlasu ( informace o činnosti organizace pro veřejnost ) a rovněž na webu https://www.ssmcl.cz . Osobní údaje zpracováváme automatizovaně i v listinné podobě, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce má přijaty vnitřní organizační normy pro ochranu osobních údajů, které zpracovává.
Správce Vás informuje o tom, že mezi příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů a dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.
Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.
Správce Vás informuje, že OÚ zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování u Správce. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.
Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Příslušné formuláře k uplatnění práv najdete na našem webu.
Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány na základě oprávněného zájmu Správce. Správce Vás informuje, že neprovádí profilování a osobní údaje nezpracovává ani pro marketingové účely.

Bc. Jana Skálová, DiS.
ředitelka