Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

Organizace je zřízená městem Česká Lípa a zajišťuje poskytování sociálních služeb Azylové domy, Pečovatelská služba a Domovy pro seniory. Provozuje Klub důchodců, komunitní centrum a spravuje byty zvláštního určení a pořádá různé akce pro seniory. Snažíme se o to, aby si lidé každého věku i s handicapem mohli svůj život užívat a v nepříznivé situaci nebyli sami.

IDENTIFIKACE ORGANIZACE

Název organizace:     Sociální služba města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa

IČ:                               727 45 339

Číslo účtu:                    182 030 576/0300

Zápis:                            OR u KS Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka číslo 513

Ředitelka organizace: Bc. Jana Skálová, DiS.

Telefonní spojení:      487 763 791, 739 357 979

E-mail:                          reditel@ssmcl.cz

Web:                              www.ssmcl.cz

Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace vznikla schválením Zřizovací listiny Zastupitelstvem města ke dni 1. 1. 2003.

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy a § 49 domovy pro seniory.

Organizace spravuje budovy, ve kterých jsou poskytovány sociální služby a provozovány další činnosti:

✓ Penzion s pečovatelskou službou /dále PPS) a Domov pro seniory (dále DS), Na Blatech 3211,

Česká Lípa

 • ✓ Penzion s pečovatelskou službou
   • nájemní bydlení seniorů v bytech zvláštního určení
   • pronájem nebytových prostor pro kadeřnictví – využívají nejen obyvatelé PPS
 • ✓ Domov pro seniory – poskytování sociální služby pro seniory
 • ✓ Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa (dále DPS)
 • nájemního bydlení seniorů v bytech zvláštního určení
 • sociální bydlení – kapacita 10 bytů
 • pronájem nebytových prostor praktickému lékaři – využívají nejen obyvatelé DPS
 • pronájem nebytových prostor zubnímu lékaři – využívají nejen obyvatelé DPS
 • pronájem nebytových prostor pro kadeřnictví – využívají nejen obyvatelé DPS
 • ✓ Azylový dům – Dům humanity, Dubická 931, Česká Lípa (dále DH)
 • poskytování sociální služby pro osoby bez přístřeší – jednotlivci muži a ženy
 • ✓ Azylový dům – Dům rychlé pomoci, Svatopluka Čecha 2852, Česká Lípa (dále DRP)
 • poskytování sociální služby pro osby bez přístřeší – matky, otcové s dětmi
 • ✓ Budova Školní 2213, Česká Lípa
 • v patře budovy kanceláře ředitelky a ekonomického úseku organizace SSMCL
 • Klub důchodců (dále KD) – v přízemí budovy organizace poskytuje prostory pro klubovou činnost seniorů z města Česká Lípa, zajišťuje provozní náklady KD, spolupracuje v rámci zajištění činnosti KD
 • Komunitní centrum (dále KC) – organizace zajišťuje pronájem prostor v přízemí budovy pro činnost neziskových organizací v oblasti výchovy a vzdělávání, sportu, poskytování sociálních a zdravotních služeb