Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

Organizace je zřízená městem Česká Lípa a zajišťuje poskytování sociálních služeb Azylové domy, Pečovatelská služba a Domovy pro seniory. Provozuje Klub důchodců, Senior klub Blata a spravuje byty zvláštního určení a pořádá různé akce pro seniory. Snažíme se o to, aby si lidé každého věku i s handicapem mohli svůj život užívat a v nepříznivé situaci nebyli sami.

IDENTIFIKACE ORGANIZACE

Název organizace:       Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

IČ:                                 727 45 339

Číslo účtu:                    182 030 576/0300

Zápis:                           OR u KS Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka číslo 513

Ředitelka organizace:   Bc. Jana Skálová, DiS., MBA

Telefonní spojení:          487 763 791, 739 357 979

E-mail:                           reditel@ssmcl.cz

Web:                               www.ssmcl.cz

Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace vznikla schválením Zřizovací listiny Zastupitelstvem města ke dni 1. 1. 2003.

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy a § 49 domovy pro seniory.

Organizace spravuje budovy, ve kterých jsou poskytovány sociální služby a provozovány další činnosti:

Domov pro seniory (dále DS), Na Blatech 3211, Česká Lípa

–  Domov pro seniory – poskytování pobytové sociální služby pro seniory

– Penzion s pečovatelskou službou – nájemní bydlení seniorů v bytech zvláštního určení, pronájem nebytových prostor pro kadeřnictví – využívají nejen obyvatelé PPS

– Senior klub Blata – klub pro seniory města Česká Lípa, členem může být kdokoliv, kdo má zájem se účastnit společných akcí a nechce stáří prosedět doma 

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa (dále DPS)

– nájemní bydlení seniorů v bytech zvláštního určení

– sociální bydlení – kapacita 10 bytů

– kanceláře ředitelky a ekonomického úseku organizace SSMCL

– Klub důchodců (dále KD) – v přízemí budovy organizace poskytuje prostory pro klubovou činnost seniorů z města Česká Lípa, zajišťuje provozní náklady KD, spolupracuje v rámci zajištění činnosti KD

– pronájem nebytových prostor praktickému lékaři – využívají nejen obyvatelé DPS

– pronájem nebytových prostor zubnímu lékaři – využívají nejen obyvatelé DPS

Azylový dům – Dům humanity, Dubická 931, Česká Lípa (dále DH)

– poskytování sociální služby pro osoby bez přístřeší – jednotlivci muži a ženy

Azylový dům – Českolipský azyl, Dubická 931, Česká Lípa (dále ČA)

– poskytování sociální služby pro osoby bez přístřeší – matky, otcové s dětmi